Shortcode
[mona_pokedex type="pokemon_top" format="stamina" title="Top 50 Stamina Pokemon" limit="50"]